על ברכת מאורי האש בהבדלה והקשר שלה לשילוח האדם הראשון מגן עדן מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש

במוצאי שבת אנו מברכים ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש אומרים חז"ל שורש הענין הזה נעוץ בשילוח אדם הראשון מגן עדן במוצאי שבת בראשית, ואז בכדי להפיס את דעתו נתן בו הקב"ה בינה להצית אש, ומהאור של האש הזה, נחה דעתו במעט על שילוחו מגן עדן. ולכן גם אנו מדליקים במוצאי שבת את האש.

מה אומר הזה"ק על האש?

נתבונן מעט בזה"ק מה הזה"ק אומר על אש, הוא אומר דברים חמורים, לא להבהל אבל לשמוע. מי שמדליק את הנר במוצאי שבת מטרם שבאו ישראל לקידושא דסידרא, ז"א במוצאי שבת אנו אומרים אתה קדוש וזה נקרא קידושא דסידרא שאומרים ג' פעמים קדוש באותו קטע, מי שמדליק את הנר מטרם שבאו ישראל לקידושא דסידרא, הנה באותו אש הוא גורם להדליק אש הגהנום מטרם שהגיע זמנה. כך אומר הזהר, כי מקום אחד יש בגהנום לאותם שמחללים שבתות ואותם הנענשים בגהנום, מקללים למי שהדליק הנר טרם שהגיע זמנו, כביכול הוא מפעיל את הגהנום מטרם הזמן, ולכן אומר הזה"ק אינו ראוי להדליק את הנר כשיוצאת השבת, מטרם שישראל מבדילים בתפילה ומבדילים על הכוס, זאת אומרת כך צריך להיות הסדר, עושים הבדלה בתפילה במוצאי שבת וגם עושים הבדלה על הכוס, ורק אחרי זה מדליקים את הנר ובצורה מווסתת נאמר, אומרים ברכה ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש כי עד הזמן ההוא שבת הוא וקדושת השבת שולטת עלינו ובשעה שמבדילים על הכוס, כל אלו הצבאות וכל אלו המחנות הממונים על ימי החול כל אחד ואחד שב למקומו ולעבודתו שהוא ממונה עליה.

אבל אם האדם מחכה לכל התהליך הזה, זאת אומרת, שיאמרו קידושא דסידרא, ושיעשו הבדלה בתפילה ושיעשו הבדלה על הכוס ואח"כ הוא מדליק את הנר ואומר ברוך אתה ה' בורא מאורי האש אומר הזה"ק, אם הוא מחכה שיאמרו קידושא דסידרא, אותם הרשעים בגהנום מצדיקים עליהם את הדין של הקב"ה, והם מקיימים על אדם ההוא את כל הברכות שאומרים בציבור מה שכתוב בסידור במוצאי שבת ויתן לך האלקים מטל השמים, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה וכו'.

מה מונח כאן בדברים הללו? ששת ימי המעשה, ששת ימי החול הם זמן שהותרה לנו העבודה, ולא רק שהותרה לנו העבודה, אלא אנו צריכים לעשות את העבודה, יש לנו עבודה גדולה להתבונן בכל הדברים השלילים שיש בנו ולתקן אותם, אבל שבת היא מעין עולם הבא. שבת מסמלת את המצב העתידי שאנו מאמינים שהאדם הפרטי ועם ישראל יגיעו אליו, שהוא מצב מתוקן לגמרי שבו לא נצרכת עבודה עצמית בזמן שהאדם והחברה הישראלית יהיו מתוקנים לגמרי.

שני סוגי תיקונים 

איזה סוג של תיקון אנחנו שואפים להגיע אליו, סוג התיקון מתמקד למעשה בשני עניינים עיקריים, אחד הוא האמונה שיש בורא בעולם והוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם, כל חיינו מותווים על ידו ואנחנו צריכים להיות כפופים אליו, וזוהי עבודה גדולה, מדוע? מטעם שהמציאות עצמה פעמים רבות מכחישה את הענין, מכחישה את זה שיש בורא, שיש דין ויש דיין, שהוא כוח מכוון שהוא הטוב והמיטיב, ומכיוון שהמציאות מכחישה זאת, יש לנו עבודה גדולה מאוד, לרכוש ולקנות את האמונה בבורא עולם.

והעבודה השנייה היא אהבת אלוקים ואדם, אם הבורא הוא הטוב והמיטיב זה מחייב גם אותנו להיות בגדר הזה של טוב ומיטיב ולכן הציווים הראשיים בתורה הם ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את ה' אלוקיך, התורה בגדול מתחלקת לשני סוגים של מצוות, סוג אחד מצוות של בין אדם לחברו, הסוג השני בין אדם לבורא, שני סוגי המצוות הללו מכוונים להביא אותנו לנקודה אחת. לצאת מן האהבה העצמית ולבוא לידי אהבת אלוקים ואדם באופן שהתענוג של בן אדם בחיים יהיה מנתינה בחסד ומענק לשני.

התורה מלמדת אותנו שכל הצרות שיש לאדם בכל המישורים כולם, כל הצרות שיש לאומה הישראלית בכל המישורים כולם, הם באים רק מתוך חוסר שלימות בשתי הנקודות הללו, חוסר בענין האמונה בבורא, ולכן אנחנו לא כפופים ומבטלים את עצמינו לבורא ולמצותיו, וחוסר בעניין של אהבת אלוקים ואדם, כל זמן שהאדם משתית את החיים שלו על אהבת עצמו, ודואג אך ורק לעצמו, החיים שלנו הם חיים מיוסרים ביותר בגלל שכל אחד חושב רק על עצמו ולא על השני ומזה נולדות הרבה צרות והרבה מחלות.

שבת היא מעין עולם הבא

השבת היא מעין עולם הבא, השבת היא מנוחה, והכוונה בעיקר היא לא למנוחה פיסית, אלא הכוונה למנוחת הנפש, כי כל רוח התזזית שבה אנו נמצאים, כל חוסר המנוחה שיש בחיינו, הם באים מדאגה מחוסר סיפוק, מחוסר כיוון, מדיכאון, מייסורים וכו' וכו', מדוע? כי כל אחד חושב רק על עצמו, אבל אם כל אחד היה חושב על זולתו, כל אחד היה הרבה יותר רגוע, בגלל שכל אחד היה יודע שיש כל כך הרבה אנשים שחושבים עליו, והוא לא צריך להיות מודאג משום דבר, ושהוא יכול לקבל עזרה מהרהנ מאוד אנשים, אבל זה מותנה בנקודה הזאת שכל ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת שאנחנו בתור עם אחד נכוון את דרכינו ואת המוטו העיקרי שלנו לזולת ולא ההיפך.

השבת המנוחה באה ומוסרת לנו את המסר הזה, לזה אנו צריכים להגיע ע"י עבודתנו בימות החול, ועל ידי ההשגחה האלוקית אנחנו מאמינים שאכן נגיע לזה, כל אדם באופן פרטי ועם ישראל בכללו, לכן יש איסור עשיית מלאכה בשבת. איסור עשיית מלאכה באה להדגיש את הנקודה שיבוא זמן שכבר שום דבר לא יהיה מקולקל ולכן לא נצטרך יותר מלאכה.

מה מסמלת הדלקת האש במוצאי שבת, ומדוע עליה להיות מווסתת?

משמע מהזה"ק שציטטתי שענין של הדלקת אש מסמל למעשה את ההדלקה של כוחות החול הזהר קורא לו כוחות הדין, הדלקת האש מסמלת את הייסורים שיש לאדם, ה שכל אחד ואחד דואג אך ורק לעצמו, ואנחנו רואים איך אנשים מתרוצצים בימות החול, כל אחד ואחד בכדי להשיג את הסיפוקים וההנאות שלו, אבל אנחנו סבורים שכך אנחנו נהנה מהחיים, אבל המציאות מוכיחה ההפך, כל זמן שהאדם רדוף בצורה אובסיסיבית אחר ההנאות שלו עצמו וחושב רק על עצמו, אז החיים שלו חסרי סיפוק וגם החיים של אלה שסביבו, כי בעצם אנחנו יודעים שאי אפשר לסמוך על אף אחד, כל אחד דואג רק לעצמו, יוצא שיש פה מצב עצוב של חבורה גדולה מאוד של אנשים ונשים שבעצם כל אחד בודד, כי אנחנו יודעים בסתר לבנו כמו שאני דואג רק לעצמי, גם אלה שאני מסביבי דואג וחושב רק לעצמו. יוצא שאנו חבורה של אנשים בודדים מאוד.

המושג הזה של הדלקת האש במוצאי שבת, כפי שאומר כאן הזהר, שהיא מעוררת את הגהנום, זה בא לומר שהאש הבוערת של האגואיזם של האדם היא בעצם עושה את כל הגהנום בעולם הזה. ולכן, מקודם צריכים לעשות הבדלה, ישלנו את הקידושא דסידסרא במוצאי שבת, ויש את ההבדלה,  בתפילה, ויש את ההבדלה על הכוס, ורק אחרי זה, אומרים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש, זאת אומרת הדלקת האש נעשית בצורה מבוקרת שהיא הטובה ביותר בשבלינו, באופן שזה לא גורם לנזק.

מדוע? בקדושא דסידרא אנחנו אומרים, ואתה קדוש יושב קהילות ישראל, וקרא זה אל זה ואמר (המלאכים קוראים, כל קבוצות המלאכים השונות קוראות זה אל זה ואומרות:) קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלוא כל הארץ כבודו. ההכרזה הזאת היא צריכה להיות הכרזה שלנו, אומנם כתוב שהמלאכים מכריזים זאת, אבל אנחנו צריכים להתכוון להכרזה הזאת, היא בעצם ממליכה מחדש את הקב"ה.

שיעור שמע שורש ברכת מאורי האש בהבדלה מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

שבוע טוב לכולם הצלחה וברכה